Hoe wil je helpen?


Als u, net als wij, het vertrouwen hebt dat we veel kunnen betekenen voor een groot aantal kinderen en hun leraren in Senegal, dan is uw bijdrage weer van harte welkom.


Om een indruk te geven van wat u bijdraagt:
6 zakken cement (a 50 kg): € 30,-
1 dakplaat: € 17,-
1 dagloon van een metselaar: € 15,-
100 metselstenen (grootformaat): € 60,-
een dak van een lokaal: € 700,-
een lessenaar: € 45,-
een geverfd lokaal: € 120,-
een waterpomp: € 600,-
1 stalen kozijn: € 55,-


Wilt u een financiële bijdrage doen? Dat kan via:
  NL 87 RABO 0132 6312 45
t.n.v. Stichting we Build for Kids

Of betaal met een Tikkie:
https://tikkie.me/pay/dhc84h89ajg95jop0hpv
Om geld voor ons project te werven hebben we 2 veilingen georganiseerd. Eén veiling tijdens Object in Rotterdam en een veiling in Bergen (NH). We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de veiling (alle designers en kunstenaars, de organisatie van Object, iedereen die een veilingitem heeft aangeleverd) en iedereen die fantastisch heeft mee geboden ontzettend bedanken. En natuurlijk alle sponsoren die een bijdrage hebben gestort! We kunnen ontzettend veel doen!!!! 

Bijdragen blijven natuurlijk van harte welkom!

Blijf ons volgen op Facebook: op 16 maart komen we aan in Senegal en gaan we direct aan de slag.

Vragen? U kunt een mailtje sturen naar [email protected] of bel Yffi: 06-12536168


Alvast Honderd Procent hartelijk dank voor uw aandacht.

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.

Verantwoording en BestuurTransparantie
Stichting WeBuildforKids Nederland streeft naar absolute transparantie. Daarom laten nemen we je mee in onze doelstellingen, de organisatiestructuur.

De Doelstelling
De doelstelling van WeBuildforKids, zoals deze ook is opgenomen in onze oprichtingsacte, luidt als volgt:
De doelstelling van de stichting is het verbeteren van de leefomstandigheden van
kansarme kinderen in ontwikkelingslanden en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin
verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Missie en Visie

 Stichting We Build voor Kids is opgericht met de intrinsieke motivatie de leefomstandigheden van kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren. We Build for kids is ervan overtuigd dat kinderen alleen een kans op een goede toekomst geboden kan worden wanneer de basisomstandigheden goed zijn. Dit start met het faciliteren van de omstandigheden waarin onderwijs gegeven kan worden.  Een dak boven hun hoofd tijdens onderwijs, goede sanitaire voorzieningen en goede hygiëne. Daarnaast speelt een veilige leefomgeving en goede fysieke omstandigheden, waarbij de kinderen zich kunnen concentreren op leren en kind kunnen zijn tijdens het spelen, een belangrijke rol. 

Concreet komt dit erop neer dat de stichting zich bezighoudt met het renoveren en nieuwbouwen van scholen in ontwikkelingslanden. Dit zijn kleinschalige projecten waarbij met relatief kleine investeringen grote verbeteringen aangebracht kunnen worden.

De stichting We Build voor Kids heeft als speerpunt dat alle gelden die worden ingezameld voor een project, 100% ten goede aan het desbetreffende project.  Alle kosten die bestuursleden en deelnemers maken t.b.v. het realiseren van een project ( reis- en verblijfkosten, eten en drinken) worden door de desbetreffende bestuursleden en deelnemers zelf betaald. Dit betekent concreet dat van de donaties die (door derden ) aan de stichting  worden gedaan 100% ten goede komt aan het desbetreffende project. In de praktijk betekent dit dat deze donaties alleen besteed worden aan het kopen van bouwmateriaal en het inhuren van lokale arbeidskrachten t.b.v het bouwen en renoveren van de scholen. Er wordt geen gedoneerd geld besteed aan overheadskosten. 

 

Stichting we Build for Kids wil het algemene belang te dienen.  De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. 

 
 

Beleidsplan
Op basis van onze missie, visie en doelstellingen hebben wij een beleidsplan 2019 geschreven.

 
Kamer van Koophandel
KvK nummer: 73659398
RSIN nummer: 859618304
 
Beloningsbeleid
Voor het bestuur van Stichting We Build for Kids geldt geen beloningsregeling. Zie ‘missie en visie’.

Samenstelling Bestuur
Voorzitter: Rolf Bruggink
Penningmeester: Leen van Eijk
Secretaris: Maarten Padmos
 
Algemene bestuursleden: Frank van Velthoven, Yffi van den Berg

Adres Stichting
De Stichting is gevestigd op de Eerste Korte Baanstraat 7, 3581 BX, Utrecht
 

!